Page 1 - Вестник Балчик
P. 1

57 години           Четете и в Интернет www.balchik.bg                                    ÑÎÄ ÀËÁÅÍÀ Балчик 9600
                                                                                               ул. “Черно море” 55
                                                                                               sodalb@abv.bg

                                                                           ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ И
                                                                          ОХРАНА СЪС СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНА

                                                                            ТЕХНИКА, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И
                                                                                ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ

                                                                 Тел.0579/7-67-88; факс 0579/7-68-33; GSM 0888/518 351

                                                                      ДОСТАВКА НА     МЯСТО ЗА
                                                                   БУТИЛИРАНА ГАЗ ДО     ВАШАТА
                                                                   ВАШИЯ ДОМ В БАЛЧИК
                                                                 бутилки, съобразени с БДС и
                                                                  изисквания за безопасност

13Цена 0,30 лв. 31.IІI.2016 - 06.ІV.2016 г. Брой                          (2186)                            РЕКЛАМА

ВЕСТНИКЪТ Е ПРОДЪЛЖИТЕЛ НА В. УСТРЕМ ОТ 1959 Г.       ул. Дионисополис 2  0579 72339   bkpress@abv.bg                         ул. Дионисополис 2

Ëè÷íèòå ëåêàðè è â îáùèíà                                                      0899 891707          0579 72339
                                                                                bkpress@abv.bg
                                                                   0899 336630

Áàë÷èê íà ïðîòåñò                                                         Ïðèâëè÷àíå íà ñïåöèàëèñòè
                                                                 è ñúêðàùåíèÿ íà ïåðñîíàëà
                                                                 ñà ÷àñò îò ìåðêèòå çà
                                                                 ñòàáèëèçèðàíå íà áîëíèöàòà

 Личните лекари и в общи-   на медицинския център на   Оброчище. „Не можем да     бременни, с ТЕЛК решение        Привличане на специали-   ното шесто е за физиотера-
на Балчик излязоха на про-   поста остана д-р Евгения Ар- лекуваме само със слушал-    и др.”, добави той. Около 600    сти и съкращения на персо-  пия, но там засега услугата
тест на 30 март. Те се присъ- сова. Тя обслужваше паци-   ки и апарат за кръвно, има-   са диспансеризираните        нала са част от мерките за  е само платена, защото не е
единяват към национално-    ентите, но без да издава ре- ме нужда от консултация     (хронично) болни, за които      оптимизиране финансовото   ясно колко легла ще бъдат
то недоволство на общопра-   цепти и направления.     със специалисти. С всяка го-  е определен обем от дейно-      състояние на Многопрофил-   разрешени по касата. Ще
ктикуващите медици. В 11 ч.                 дина условията стават все    сти. Според лимитите изли-      ната болница за активно ле-  бъдат направени всички
пред ДКЦ I в Добрич протес-   „Всяко тримесечие се мо-  по-лоши. Мит е, че получава-  за, че касата не плаща за ос-    чение в Балчик. До два ме-  усилия да бъде сключен до-
тиращите се събраха на ми-   лим за бюджет, и още на    ме много пари. Истината е,   тро болните, пресметнал е      сеца ще бъдат освободени   говор поне за най-належа-
тинг, в който се включиха и  втория месец изискваме до-  че сами се издържаме и     д-р Бекиров.             от работа десетина души,   щите клинични пътеки. Ин-
колегите им от община Доб-   пълнителни направления.    търговският закон, по който                     предимно в пенсионна въз-   вестиционните намерения
ричка. Свои събирания по    На мен ми бяха отпуснати   сме регистрирани, ни забра-    Общопрактикуващите ле-       раст. Това съобщи новият уп- на международна медицин-
места организираха лекари   едва 20, които са крайно не- нява да работим на загуба”,   кари в община Балчик са 17.     равител на здравното заве-  ска асоциация да прави от-
и в другите общини от обла-  достатъчни”, коментира д-р  заяви той. Неговата практи-                     дение д-р Парсек Салба-    деление по ортопедия са в
стта.             Арсова. Управляващите ня-   ка включва 2500 души, от ко-   На пресконференция на       шян. Припомняме, че на фе-  ход и са на етап проектна го-
                мат връзка с реалния свят,  ито половината са здравно    29 март председателите на      вруарското заседание на    товност, допълни д-р Салба-
 В Балчик хората не оста-   категорична е тя. Ситуация-  осигурени. Касата заплаща    Районната лекарска коле-       Общински съвет т.г. начални- шян.
наха без лекарски грижи. В   та допълни д-р Урал Беки-   за всеки осигурен пациент.   гия д-р Галя Василева и на
манипулационния кабинет    ров, с практика в Балчик и в Останалият бюджет за ме-    сдружението на общопрак-       кът на хирургично отделение   Годишният финансов от-
                               сеца се формира от потре-    тикуващите лекари д-р Сте-      бе временно избран за ръ-   чет на „МБАЛ – Балчик” ЕО-
 НОВИЯТ ТВОРЧЕСКИ СЕЗОН В „ДВОРЕЦА” В БАЛ-         бителската такса – 2,90 ле-   лиян Щерев обявиха в Доб-      ководител на общинското    ОД за 2015 г. показва, че
ЧИК ЗАПОЧВА С ИЗЛОЖБА – живопис, графика, скулпту-      ва за възрастни и 1 лев за   рич, че към всеобщото недо-     дружество до провеждане    разходите са били 2,593
ра, рисунка на преподаватели от Националното училище     пенсионери. „50 % от паци-   волство се присъединяват       на конкурс и натоварен със  млн.лв. или с 220 хиляди по-
по изкуствата във Варна. Откриването е на 1 април от     ентите ми са освободени от   всички 146 лични лекари от      задачата да стабилизира ге-  вече спрямо 2014-а. От тях
18,30 ч. в галерия „Тихото гнездо”. Авторите са Красен    такса – това са лица до 18 г., областта.              нериращото загуби звено.   1,6 млн.лв. са парите за въз-
Бербенков, Емануела Цонева, Димитър Борисов, Георги                                                       награждения и осигуровки,
Кенаров, Свилен Георгиев, Васил Пенчев, Миряна Кой-                               (Продължава    „Освен че състоянието на  разходите за материали са
нова, Цветомира Богданова и Надежда Антова.                                      на стр.3) болницата не е добро, се от- малко над 500 хиляди, а за
                                                                 криват и финансови течове.  външни услуги – 128 хил.лв.
                               Автобусни билети                           Първата ни задача е да ог-
                               Обмяна на валута                           раничим загубите, а втората   Приходите на лечебната
                               Чартърни полети от Варна и Бургас                  – да мислим как да си уве-  структура са 2,261 млн.лв., от
                                                                 личим приходите. Трябва да  които 1,167 млн.лв. по дого-
                               Ïî÷èâêà Áîäðóì, 9äíè,     All, õîòåë 4*тръгване       започнем отнякъде и това е  вор със Здравната каса, ос-
                                                       2.10.2016      най-лесната стъпка, без    таналите средства са общин-
                               автобус от Балчик, 381лв., ранни записвания до 29.02         много драматизъм”, комен-   ска субсидия и собствени
                                                                 тира д-р Салбашян. Той апе-  приходи. Счетоводната загу-
                               БАЛЧИК ул. “Черно море”36, тел.:057971221; 0898 548 748       лира към медицинските и    ба възлиза на 331 хиляди ле-
                               ДОБРИЧ, ул.”Димитър Петков”5, тел: 058601761; 0879580864       други специалисти в актив-  ва.
                                                                 на възраст, че лечебната
Ðèáàðèòå ñå íàñòàíÿâàò â íîâèòå ïîìåùåíèÿ                                             структура е готова да предо-  Промяната на съотноше-
 На 1 април ще бъдат определени                                                 стави добри и сигурни усло-  нието в бюджета ще започ-
 ползвателите на помещенията за                                                  вия за работа.        не с оптимизиране на фонд
съхранение на риболовен инвентар                                                                работна заплата, категори-
                                                                  И през тази година има   чен е управителят на болни-
 За ползване се предоста-   “Водач на кораб до 20 БТ по  са повече, ще се проведе до-  чистотата в района.         неяснота около клиничните   цата. Той е убеден, че всеки
вят 33 помещения за рибар-   море”, както и документи за  пълнителен жребий, който     По Програмата за разви-      пътеки и финансирането им   работещ трябва да е с усе-
ски принадлежности в Бал-   преминали ежегодни техни-   ще определи на кое място                       от Здравната каса. Какво и  щането, че заплатата не са
чик, поставени край брега до  чески прегледи и платени   настанените ще бъдат два-    тие на сектор рибарство бя-     колко ще се плаща, ще ста-  дава, а се заработва.
старата мелница. Балчиш-    местни данъци.        ма. Обектите се предоста-    ха инвестирани 280 хиляди      не ясно през април, предпо-
ките рибари с разрешител-                  вят за ползване безвъзмез-   лева. Монтирани са общо 11      лага новият управител. В мо-  Щатът на МБАЛ – Балчик
ни за стопански риболов ще    На 1 април общинска ко-   дно, като задължение на ри-   складови контейнера, всеки      мента в болницата функци-   към момента е 146 души, от
могат да държат там рибо-   мисия в присъствието на за-  барите е да заплащат раз-    с по три отделения със са-      онират шест отделения, от   които 27 лекари, 58 меди-
ловния си инвентар. Срокът   явителите ще определи кои   ходите си и да поддържат    мостоятелен достъп, ка-       които пет активни – гинеко-  цински специалисти, 36 са-
за кандидастване изтече на   да бъдат ползвателите на                   кто и един санитарен.        логия, хирургия, неврология, нитари, 1 фармацевт и 24 ду-
28 март. Кандидатите тряб-   местата. Срещата ще запо-                                     вътрешно, детско. Послед-   ши „друг персонал”.
ва да притежават свидетел-   чне в 13,30 ч. в администра-
ство за регистрация на пла-  цията. Преминалите про-                                      ОЧЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР    НОВ ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ
вателен съд, разрешително   верката за допустимост ще                                     “СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ”     Д-Р НИКОЛАЙ РАШКОВ
за плаване с пристанищна    участват в жребий, който ще                                    - ВАРНА, работи и в БАЛЧИК
регистрация в Балчик, доку-  определи начина на разпре-                                      Оптика „Албена Петкова”   договор със Здравна каса
мент за правоспособност    деление на помещенията.                                                      ул. Дунав 2а, до оптиката зад СВА
                Ако допуснатите участници                                        ул. “Черно море” № 27  0579/72069;0889920854
                                                                   пЂЁ0579 72227, 087 8119056
   1   2   3   4   5   6