Търсене:

 

НОВАТА СТРАНИЦА НА ОБЩИНА БАЛЧИК
СЕ НАМИРА НА АДРЕС:   www.balchik.bg

23.05.2010 г. 

	ПОРАДИ ТЕСТОВО ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНАТА Е ВЪЗМОЖНО
	ВРЕМЕННО ДА СА НЕДОСТЪПНИ АДРЕСИТЕ WWW.BALCHIK.BG И/ИЛИ WWW.OBADM.BALCHIK.NET.

	НОВИЯТ САЙТ НА ОБЩИНАТА ЩЕ БЪДЕ НА АДРЕС WWW.BALCHIK.BG

	СТАРИЯТ САЙТ ЩЕ БЪДЕ НА АДРЕС WWW.OBADM.BALCHIK.NET

21.05.2010 г. 
  

На ВНИМАНИЕТО на всички производители и търговци на материали и предмети, предназначени за контакт с храни

Покана за заседание на ОбС - Балчик на 28 май 2010 година от 9.00 часа


18.05.2010 г. 

Покана за заседание на ОбС - Балчик на 24 май 2010 година от 9.00 часа


10.05.2010 г. 

Покана за заседание на ОбС - Балчик на 17 май 2010 година от 9.00 часа


05.05.2010 г. 
  

На 12.05.2010 г. от 10:00 часа, в административната сграда на Община Балчик - на адрес: гр. Балчик, пл. "21-ви септември" № 6, заседателна зала, комисията, назначена със Заповед № 357/04.05.2010 г. за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, Дом за стари хора и инвалиди и Целодневни детски градини на територията на община Балчик", открита с Решение № 5 от 23.03.2010 г. на КМЕТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК, ще отвори и оповести ценовите оферти на участниците, които отговарят на предварително обявените условия на възложителя и са допуснати до отваряне на ценовото предложение в процедурата.
Съгласно чл.69а, ал.3 от ЗОП, при отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.


29.04.2010 г. 
  

Във връзка с изпълнение на задълженията на Кмета на Община Балчик, регламентирани в Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, моля в срок до 30.04.2010 г. всички собственици/ползватели на плувни басейни на територията на Общината да предоставят информация с данни за плувния басейн и лице за контакт в Общинска администрация - Балчик, за да бъдат включени в Заповедта, определяща разрешените за къпане места.

Информацията да се подава на Мариана Петкова, началник отдел „Туризъм и екология”,
тел.: (0579)-71073 ; 088-5380303 и
e-поща: m.petkova@balchik.bg


23.04.2010 г. 

Заповед - търговски площи в периода от 20 до  24 май 2010 г. по повод празника на града


21.04.2010 г. 

Покана за заседание на ОбС - Балчик на 30 април 2010 година от 9.00 часа


19.04.2010 г. 

Съобщение - Очакваме вашите предложения и становища относно Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в община Балчик.


7.04.2010 г. 

Във връзка с туристически сезон 2010 Община Балчик кани туроператори, турагенти, хотелиери, ресторантьори и концесионери и наематели на плажове на 08.04.2010 г. от 15:00 ч. в сградата на Общинска Администрация на среща за дискутиране на актуални въпроси. На срещата ще присъстват представители на КЗП Варна, РИОСВ Варна, РИОКОЗ Добрич, група “Миграция” към ОДМВР Добрич, БЧК Добрич, Районно управление на МВР Балчик, Районна служба “Пожарна безопасност и спасяване” Балчик и Областна администрация Добрич.


30.03.2010 г. 

Съобщение - открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на хранителни продукти...


24.03.2010 г. 

Покана за заседание на ОбС - Балчик на 31 март 2010 година от 9.00 часа


23.03.2010 г. 

Съобщение - промяна в маршрутни разписания по линия Балчик – Змеево


16.03.2010 г. 

НА ВНИМАНИЕТО НА ТЪРГУВАЩИТЕ С ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ

Информация за приемането на документи от Митниците и митническите бюра за издаване на разрешения за продажба на тютюневи изделия.

Заявление за разрешение за търговия с тютюневи изделия.


15.03.2010 г. 

Справка за разпределението на средствата по бюджет 2010 г. - държавна отговорност на училища на делегиран бюджет


10.03.2010 г. 

Покана - обществено обсъждане за обявяване на защитени зони "Белите скали" и "Балчик" - с допълнения (защитени видове; посочени са имотите, влизащи в защитените зони; срокове за становища, възражения и предложения)


9.03.2010 г. 
  

Заповед за неучебни дни

Покана - обществено обсъждане за обявяване на защитени зони "Белите скали" и "Балчик"

От 9 до 18 април 2010 г. в НДК-София ще се проведе Панаир на производителите “Изберете българското”.
Всички желаещи фирми са поканени да вземат участие. Краен срок за заявки: 15 март 2010 г.
За информация и заявки: Е. Войкова и И. Чернева, Бизнес център – България ЕООД,
София 1606, ул. “Л. Кошут” 5, тел. 953 16 06, 0887 545 168; факс 953 16 33;
e-mail: buscen@spnet.net; www.buscen-bg.com


08.03.2010 г. 

Призив за ДАРЕНИЯ за Обществената трапезария


1.03.2010 г. 

Заповед - формула за разпределяне на делегираните бюджети на училища държавна отговорност


26.02.2010 г. 

Заповед за временна забрана за обществено ползване на ул.”Варненска”

Заповед за временна забрана за обществено ползване на ул.”Хр.Ботев” и други


24.02.2010 г. 

Заповед по повод търговия на открито с цветя и мартеници за периода от 25.02.2010 г. до 10.03.2010 г.


22.02.2010 г.  

"Данъчна служба" към община Балчик няма да работи до 25.02.2010 г. - годишно приключване


19.02.2010 г. 

Покана за заседание на ОбС - Балчик на 26 февруари 2010 година от 9.00 часа


15.02.2010 г. 

ПОКАНА за публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг за реализиране на инвестиционен проект за подобряване на градската среда.

СПИСЪК на обектите, включени в инвестиционния проект за подобряване на градската среда.


10.02.2010 г.

Инвестиционно предложение „Изграждане на претоварна станция в местността Момчил, Община Балчик”

Проекто списък за многогодишните жилищно-спестовни влогове...


22.01.2010 г.

Важно - график на провеждане на общи събрания на етажната собственост в гр. Балчик


21.01.2010 г. 

Покана за заседание на ОбС - Балчик на 29 януари 2010 година от 9.00 часа


20.01.2010 г. 

Покана за заседание на ОбС - Балчик на 21 януари 2010 година от 10.00 часа

Обявa - публично оповестен неприсъствен конкурс за продажба на общински имот гр. Балчик

Обявa - публично оповестен конкурс за продажба на общински имот гр. Балчик за изграждане на паркинг за товарни автомобили

Обявa - публично оповестен конкурс за продажба на общински имот гр. Балчик за изграждане на паркинг за товарни автомобили


19.01.2010 г.

Съобщение - всички собственици и обитатели на сгради в режим на етажна соственост...

Програма за развитие на туризма в Община Балчик през 2010 г.

Уведомление за инвестиционно намерение - строеж с. Оброчище...

Уведомление за инвестиционно намерение - строеж с. Оброчище...

Уведомление за инвестиционно намерение - изграждане на път с. Ляхово...


18.01.2010 г.

Отчет на бюджета на Община Балчик за 2009 година и проект на бюджет за 2010 год.


13.01.2010 г.

Съобщение - всички собственици на преместваеми обекти с рекламно-информационна цел разположени върху общинска собственост...


12.01.2010 г.

Oбявa - публичен търг с явно наддаване - вилна зона гр. Балчик...


11.01.2010 г.

Заповед за туристическата такса и бланка за "Ежемесечна информация"   
(Приложение 1: Word   Excel)

Съобщение - Каталог на българския туризъм...


АРХИВ НА НОВИНИТЕ