Наредби

НАРЕДБА ЗА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, КОНТРОЛ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК

НАРЕДБА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, ОТЧЕТ И ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С ЖИВОТИНСКА ТЯГА В ОБЩИНА БАЛЧИК - ПРОЕКТ

НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК.

НАРЕДБА ЗА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК. (Приета с Решение 370 / Протокол № 36 от 24.09.2009 г. на Общински съвет Балчик)

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ЧАСТТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА

НАРЕДБА ЗА ПОЖАРНАТА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК. (Отменена)

НАРЕДБА за принудителното изпълнение на Заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Балчик

НАРЕДБА ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД БАЛЧИК.

НАРЕДБА ЗА СЪСТАВЯНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ В ОБЩИНА БАЛЧИК

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА В ОБЩИНА БАЛЧИК

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 71, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ЧРЕЗ ДЪЛГОСРОЧЕН ИЛИ КРАТКОСРОЧЕН ДЪЛГ В ОБЩИНА БАЛЧИК

НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ЖИЛИЩА - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

НАРЕДБА НА ОБЩИНА БАЛЧИК ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ.

НАРЕДБА ОПРЕДЕЛЯЩА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО.

НАРЕДБА ОПРЕДЕЛЯЩА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ, ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ТРАУРНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ПОЛЗВАНЕТО НА ГРОБИЩНИ МЕСТА И ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПОГРЕБЕНИЯ.


Правилници

П Р А В И Л Н И К НА ПРИЮТА ЗА БЕЗСТОПАНСТВНИ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК

П Р А В И Л Н И К ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗМА В ОБЩИНА БАЛЧИК.

П Р А В И Л Н И К ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ( ПОДОбСНКВОбА).


Други

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КРИЗИ В СЛЕДСТВИЕ НА ТЕРОРИСТИЧНА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА БАЛЧИК

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ СНЕГОНАВЯВАНИЯ И ОБЛЕДЯВАНИЯ

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ    

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БАЛЧИК ПРЕЗ 2010 г.

П Р О Г Р А М А ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК ЗА 2010г.

ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА БАЛЧИК

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ГРАДСКА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

П Л А Н ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ ОБЩИНА БАЛЧИК ЗА ПЕРИОДА 2009 - 2022 ГОДИНА

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОБЩИНА БАЛЧИК, приета с Решение 177, Протокол № 22 от 30.10.2008 г. на ОбС - Балчик

С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК ЗА ПЕРИОДА 2008 – 2011г.

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БАЛЧИК ПРЕЗ 2009 г.

ПРОГРАМА И ПЛАН ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 2010

ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 2009

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2005-2013г